3816 Washington Rd Martinez, GA 30907 706-855-8808